en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Bazuar në rregulloren për prokurim të IADK-së, paragrafi 8 japim këtë:

 RI - PUBLIKIM PËR SHPREHJE TË INTERESIT

 MITROVICË, 01.03.2013

Titulli: Furnizim me inpute dhe makineri të ndryshme  bujqësore  - LOT IV

 I.      Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS (iadk)

II.      LËNDA E MARrËVESHJES
Puna
: Furnizim me inpute dhe makineri të ndryshme  bujqësore  - LOT IV

Afati kohorë: Dorëzimi i dokumentit për shprehjen e interesit duhet të bëhet deri më datën 08.03.2013 ora 12:00

Vendi: Zyra e IADK-së në Mitrovicë që gjendet në rrugën “Ulqini” nr.74.

 III.      Kërkesa për SHPREHJE TË INTERESIT
Dokumenti për shprehje të interesit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit nga operatorët ekonomik në autoritetin kontraktues më së largu deri më 07.03.2013.
Informata
Për më tepër informata referoju drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel/fax +381(0)28-536-726.

prokurimi@iadk.org
*Kompanitë të cilat kanë dorëzuar dokumentacionin herën e parë, nuk kanë nevojë që përsëri të shprehin interes.