en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Bazuar në rregulloren për prokurim të IADK-së, paragrafi 8 japim këtë:

 NJOFTIM PËR SHPREHJE TË INTERESIT

 MITROVICË, 12.02.2013

Titulli: Furnizim me pajisje elektronike për zyre (kompjuterë, laptop, printer/skanerë, fotokopje, foto aparata, projektorë), inventar për zyre, pajisje për përpunim të pemëve, perimeve dhe qumështit, inpute dhe makineri të ndryshme bujqësore; publikime te ndryshme (broshura, manuale, fletëpalosje, harta, banera, fllajera, materiale vizibiliteti)

 I.  Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS (iadk)

II.LËNDA E MARrËVESHJES

   Puna: Furnizim me pajisje elektronike për zyre (kompjuterë, laptop, printer/skanerë, fotokopje, foto aparata, projektorë), inventar për zyre, pajisje për përpunim të pemëve, perimeve dhe qumështit, inpute dhe makineri të ndryshme bujqësore; publikime te ndryshme (broshura, manuale, fletëpalosje, harta, banera, fllajera, materiale vizibiliteti)

Afati kohorë: Dorëzimi i dokumentit për shprehjen e interesit duhet të bëhet deri më datën 20.02.2013 ora   14:00

Vendi: Zyra e IADK-së në Mitrovicë që gjendet në rrugën “Ulqini” nr.74.

 III.      Kërkesa për SHPREHJE TË INTERESIT
Dokumenti për shprehje të interesit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit nga operatorët ekonomik në autoritetin kontraktues më së largu deri më 18.02.2013.
Informata
Për më tepër informata referoju drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel/fax +381(0)28-536-726.

prokurimi@iadk.org