en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Në kuader të projektit "Mbështetja e Ndërmarrësisë Shoqërore dhe Promovimi i Fuqizimit Social-Ekonomik të Komuniteteve Minoritare në Kosovë, është hapur thirrja për aplikim për grante, andaj afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve të plotësuara është deri më 23.08.2019 dhe mund të dorëzohen në:

- Komunën e Mitrovicës në Jug - Zyra për Bujqësi , nr.72, kati II ne datat 9, 14,16,21,23 Gusht’19 nga ora 10:00 – 12:00am.
- Direkt në zyret në IADK - fshati Sfaraqak I Ulët , nr.11 42000 Vushtrri
- Përmes email adreses hafize_veseli@hotmail.com
- Aplikacionet e plotësuara me dokumentet  përcjellëse duhet të vendosen në zarfa i cili mbyllet dhe  të dorëzohet në pikat e lartëcekura.

Për të shkarkuar aplikacionin klikoni këtu

____________________________________________________________________________

U okviru projekta„Podrška socijalnom preduzetništvu i promovisanju društveno-ekonomskog osnaživanja manjinskih zajednica na Kosovu“, poziv za prijavu je otvoren, tako da je rok za podnošenje prijava do 23.08.2019 i možete ga dostaviti na:


- EUICC Severna Mitrovica od 10 – 12h, sledećim danima 9, 14,16,21,23 avgusta’19
- Opštini Južna Mitrovica - Bedri Bajrami - Kancelarija za poljoprivredu br. 72, drugi sprat
- Direktno kancelariji IADK - selo Sfaraqak I Ulët, broj 11, 42000 Vučitrn ili
- Na e-mail adresu hafize_veseli@hotmail.com
- Popunjene aplikacije treba predati u zatvorenoj koverti,

Kako bi preuzeli aplikaciju kliknite ovde