en-US
 
  • Site
  • Web
Search


IADK është mandatuar nga DRC-ja për zbatimin e komponentës bujqësore të projektit "Përkrahja e Ndërmarrësisë Shoqërore dhe Promovimi i Fuqizimit Social-ekonomik në Komunitetet Minoritare në Kosovë", projekt ky i përkrahur nga Agjencioni Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar (Sida).

Një nga aktivitetet e këtij projekti është zbatimi i SKEMAVE TË PËRBASHKËTA TË GRANTEVE bujqësore ku projekti do të synojë grupet e margjinalizuara dhe/ose te cenuara në pjesën veriore të lumit Ibër dhe t'i mbështesë ata në identifikimin e iniciativave të përbashkëta rurale/bujqësore.

IADK ima mandat od strane DRC-a da implementira poljoprivrednu komponentu projekta "Podrška socijalnom preduzetništvu i promovisanje društveno-ekonomskog osnaživanja manjinskih zajednica na Kosovu", koji podržava Švedska Agencija za Saradnju u Međunarodnom Razvoju (Sida).

Jedna od aktivnosti projekta je implementacija zajedničkih poljoprivrednih GRANT ŠEMA prema kojima će projekat biti usmeren na marginalizovane i/ili ugrožene grupe u području severnom of reke Ibra i podržati ih u identifikovanju zajedničkih ruralnih/poljoprivrednih inicijativ.