en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Teknologjia e Rigonit bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia e Rigonit bardhë


Rigoni bardhë  është  bimë  shumë vjeçare, e gjelbër, gjysmë  shkurre nga familja Lamiace. Karakterizohet me sistem rrënjor shumë  të  fuqishëm dhe jashtëzakonisht të degëzuar me shumë  rrënjë  të  imëta. Pjesa mbitokësore karakterizohet nga një  numër i madh i kërcejve me gjatësi (60-80cm), të  cilët më  afër sipërfaqes së  tokës janë  të drunjëzuar dhe shpesh shtrihen. Gjethet janë  të  imëta me gjatë si 3-4 cm me bishta të  shkurtër kurse lulet me ngjyrë  të  bardhë  në  të  verdhë  dhe krejt bima ka një  erë  shumë  të  këndshme. Bima mirë i qëndron kositjes. Rigoni bardhë  mbetët në  të  njëjtën sipërfaqe prej 3-5 vjet
...më shumë
Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllages së zeë


Është një lloj bime jashtëzakonisht e përhapur, gjendet në të gjitha kontinentet, gjendet në të gjitha vendet në Kosovë, gjendet zakonisht skaj rrugëve, në kullosa, oborre, djerrina etj. Vjelët zakonisht gjethet dhe lulet, deri më tani janë vjelë vetëm lloji i egër. Tani ka filluar edhe kultivimi saj me qëllim që të sigurohet një kualitet dhe standard më i mire. Vjelët gjethet dhe lulet të cilat janë më të mëdha krahasuar me llojin e egër.
...më shumë
Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë
e mërkurë, 8 maj 2013

Teknologjia kultivimit të mëllagës së bardhë


Mëllaga bardhë mundë të gjendët afër lumenjve të mëdhenj, në livadhe të lagështa, afër rrugëve si bimë në formë të egër. Për shkak të kërkesës gjithnjë e më shumë të mëllagës së bardhë viteve të fundit përveç mellages së vet mbirë në natyrë, ka filluar edhe  kultivimi organizuar i kësaj bime. Tek bimët e kultivuara të mellagës rrënja është më e plotë, më e trashë me shumë mukozë, se rrënjët e bimëve në formë të egër.
...më shumë
Shpërndarja e makinave mjelëse për lopë
e martë, 7 maj 2013

Shpërndarja e makinave mjelëse për lopë


Me qellim te perkrahjes se fermereve nga komuniteti serb dhe rritjes së fermave në sektorin e blegtorisë IADK-ja është duke përkrahur në vashdimësi fermerët e komunitetit serb. Gjatë vitit 2011 dhe 2012 janë përkrahur 8 fermerë me makina mjelëse dhe trajnime direkte në ferma me qellim të rritjes së prodhimtarisë në fermë.


...më shumë
Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike
e martë, 7 maj 2013

Shpërndarja e makinave mjelëse për dhi dhe pakot higjenike


Në kuader të projektit "Edukimi dhe Konsolidimi i Fermerëve të Kosovës" IADK me datën 29.04.2013 ka bërë shperndarjen e makinave mjlëse për dhi dhe pakot higjenike, ku kanë perfituar 13 fermerë të dhive. Varsishtë ngu numri i dhive fermerët kanë përfituar nga 1 dhe 2 makina mjelëse, ku secila makinë mjlëse ka nga dy tufa mjelëse dhe nga një pako higjenike. Pakoja higjenike përmban keto pajisje: acid dhe baze për pastrimin e makinave mjelëse, jod për dezinfektimin e gjirit të dhive, CMT testin për identifikimin e mastitit, gotat për paramjelje, gotat për dezinfektim të gjirit dhe tri lloje të brushave për pastrimin e makinave mjelëse.
...më shumë
Page 127 of 141First   Previous   122  123  124  125  126  [127]  128  129  130  131  Next   Last