en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Në kuadër të projektit "Promovimi i sektorit të bujqësisë si nxitës i rritjes ekonomike dhe punësimit “përkrahur nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i mandatuar nga Qeveria e Republikës Federale te Gjermanisë, në tri komunat e pëfshira (Vushtrri, Lipjan dhe Shtime) 193 kandidatët potencial kanë aplikuar në sektorë të ndryshëm të bujqësisë dhe 70 aplikues kanë përfituar grante në sektore të ndryshëm të bujqësisë.

Me shtimin e buxhetit nga donatori GIZ COSiRA është mundësuar që të rritet numri i përfituesve për 23, në total projekti mbështet 93 përfitues nga 193 aplikues.

Përzgjedhja është bërë nga lista e pritjes së aplikueseve në projekt. Të gjithë aplikuesit janë vizituar dhe janë përzgjedhur ata cilët i kanë përmbushur kriteret dhe kanë arritur të marrin më së shumti pikë gjatë vizitave dhe verifikimit të gjendjes në teren.

Shihni më poshtë listën e 23 përfituesve shtesë:

Lista e përfituesve shtesë