en-US
 
  • Site
  • Web
Search
Bazuar në rregulloren për prokurim të IADK-së, pikës nr. 4.6.4, paragrafit 4 japim këtë:

NJOFTIM PËR OFERTË

VUSHTRRI, 28.06.2017

Titulli: Furnizim me pajisje për bletari

Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS (iadk)

 

I.      LËNDA E MARRËVESHJES 

Furnizimi: Furnizim me pajisje për bletari

Vendi dhe koha për ekzekutim: Fshatrat e Komunës së Skënderajt,Ferizajt dhe Zubin Potokut

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK i CILI DËSHIRON TA MARR TENDERIN

Kushtet e ofertës:

Afati kohor:        Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 10.07.2017 ora 12:00

 

Vendi:                  Zyra e IADK-së, Fshati Sfaraçak i Ulët nr.11, 42000 Vushtrri

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

Kriteret për dhënien e kontratës:

Operatori më i përgjegjshëm, çmimi më i ulët

II.      Kërkesa për dosjen e tenderit

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim nga operatorët ekonomik në autoritetin kontraktues përmes e-mailit prokurimi@iadk.org ose direkt në zyrat e IADK-së, më së largu deri më 30.06.2017.

 

Informata

Për më tepër informata referoju drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel: +386(0) 49 777 059 &

+377(0) 44 777 036; email: prokurimi@iadk.org


Posted in: Tendere