en-US
 
  • Site
  • Web
SearchBazuar në rregulloren për prokurim të IADK-së, pikës nr. 4.6.4, paragrafit 4 japim këtë:

  NJOFTIM PËR OFERTË

MITROVICË, 18.02.2014

Titulli:  “Furnizim me makina për përgatitjen e sillazit të barit dhe boksa për mbajtjen e viçave”

Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS (iadk)

I.      LËNDA E MARRËVESHJES

Puna: Furnizim me makina për përgatitjen e sillazit të barit dhe boksa për mbajtjen e viçave”

Vendi dhe koha për ekzekutim: Në regjionin e Vushtrrisë, Mitrovicës, Skenderajt, Drenasit dhe Podujevës

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK i CILI DESHIRON TA MARR TENDERIN

Kushtet e ofertës:

Afati kohorë:     Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 28.02.2014 ora 12:00

Vendi:                  Zyra e IADK-së në Vushtrri, Fshati Sfaraçak i Ulët p.n

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

Kriteret për dhënjen e kontratës:

Operatori më i përgjegjshëm

II.      Kërkesa për dosjen e tenderit

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim ose përmes e-mailit nga operatorët ekonomik në autoritetin kontraktues më së largu deri më 26.02.2014 ora 16:00.

Informata

Për më tepër informata referoju drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel/fax +381(0)28-536-726.

prokurimi@iadk.org