en-US
 
 • Site
 • Web
Search

Konkurse: Kerkohet 1 Projekt Menaxher/e dhe 1 Zyrtar/e Projekti

Projekti per fuqizimin e shoqërisë civile në politikëbërje dhe per konsultim me Qeverinë në sektorin e bujqësisë, eshte një projekti i financuar nga BE, implementuar nga Iniciativa per Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK) dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

 Në procesin e hartimit të politikave ne BE-së, pjesëmarrja aktive e shoqërisë civile ka një rol të rëndësishëm  në organizimin e fermereve dhe përkrahjen e Qeverisë në politikëbërje. Situata në Kosovë nuk është në fazën ku një strukturë e tillë eshte ne procesin e themelimit, dhe projekti synon forcimin e një strukture të tillë për sektorin e bujqësisë. 

IADK kërkon kandidat të kualifikuar për 2 pozita:

 

Titulli i vendit të punës:           Projekt Menaxher   
Vendi i punës:                        Prishtinë
Kohëzgjatja:                           23 muaj nga nënshkrimi i kontratës 

 

Përshkrimi i punës:

Projekt menaxheri do të jetë përgjegjës për zbatimin e objektivave të projektit dhe kordinimin e punëve në baza ditore.

Ai/ajo do të bëjë koordinimin e punëve me shoqatat e fermerëve, Ministrinë e Bujqësisë dhe institucionet tjera relevante në sektorin e Bujqësisë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Menaxhimin dhe koordinimin  e punëve të stafit të projektit
 • Lehtësimin e themelimit të shoqatave në nivel të Kosovës
 • Menaxhimin e punëve dhe sigurimin e komunikimit me Zyren e BE ne Kosove
 • Identifikimin e ekspertëve potencial të cilët do të angazhohen ne projekt
 • Përgatitë dhe finalizon të gjitha raportet e IADK-së,  në baza të rregullta
 • Komunikim me media, donatorët dhe palët ne interes
 • Përgatitjen e materialeve për publikim, fletëpalosje/broshura
 • Të jetë efikas në implementimin e të gjitha aktiviteteve të lartcekura  në kuadër të projektit
 • Të prezentojë projektin tek palët e interesit
 • Percjellë pagesat dhe menaxhimin e buxhetit
 • Të koordinojë dhe të marrë pjesë në takimet e rregullta në zyrën qëndrore të IADK-së në Mitrovicë

Kualifikimet dhe kompetencat kryesore:

 • Diplomë univeristare (Bujqesi apo Shkenca sociale – politike, juridike, ekonomi)
 • Përvojë në implementimin e projekteve të BE-së
 • Përvojë pune me shoqërinë civile; preferohet në sektorin e  Bujqësisë
 • Përvojë në komunikim me media dhe publikun
 • Përvojë administrative dhe njohuri në menaxhim me resurse njerëzore dhe legjislacion
 • Përvojë në raportim 
 • Aftësi për hulumtim, analizë dhe përpilim të shkresave e dokumenteve te ndryshme
 • Aftësi komunikuese dhe bashkëpunuese
 • Aftësi të forta organizative dhe vetëmotivuese
 • Aftësi për punë në ambient multietnik
 • Aftësi për punë nën presion të kohës
 • Aftësi të mira në përcjelljen dhe dhënien e trajnimeve dhe këshillave
 • Aftësi kompjuterike:Windos, Excel dhe Power Point dhe menaxhim të Ueb faqes
 • Të flet dhe të shkruaj mirë gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht
 • Të jetë i gatshëm të punoj me të gjitha komunitetet në Kosovë
 • Të posedojë patentë shoferin

Titulli i vendit të punës:           Zyrtar/e  i/e Projektit   
Vendi i punës:                        Prishtinë
Kohëzgjatja:                           21 muaj nga nënshkrimi i kontratës 

Përshkrimi i punës:

Zyrtar/i/ja  i/e projektit do të jetë nën pergjegjësinë e Drejtorit Ekzekutiv dhe Projekt Menaxherit.

Ai/ajo do të bëjë koordinimin e punëve me shoqatat e fermerëve, Qeverinë dhe institucionet tjera relevante në sektorin e Bujqësisë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Në bashkëpunim me projekt menaxherin përgatit dhe finalizon të gjitha raportet
 • Bënë editimin e dokumenteve të IADK-se, broshura, fletëpalosje dhe material tjetër të domosdoshëm për nevoja të zyrës
 • Përgatit dhe finalizon materialet për publikim, publikon artikuj ne ueb faqen e IADK-së në të tri gjuhët
 • Përgatit dhe azhurnon materialet e dukshmërisë
 • Bënë koordinimin e punëve në kuadër të projektit
 • Përcjellë dhe përgatit të gjitha  misionet me eksperte si dhe përkthen gjatë kohës sa janë në Kosovë dhe jashtë për nevoja të projektit
 • Të jetë efikas në implementimin e të gjitha aktiviteteve të lartcekura  në kuadër të projektit
 • Kryen edhe punë  tjera që do të kërkohen nga Drejtori Ekzekutiv i IADK-së
 • Asiston dhe merr pjesë në takimet e rregullta në zyrën qendrore të IADK-së në Mitrovicë

Kualifikimet dhe kompetencat kryesore

 • Diplomë univeristare  (Bujqesi apo Shkenca sociale – politike, juridike, ekonomi)
 • Njohuri të avancuara dhe përvojë në komunikim me  audiencë dhe media  (BE-së, Kosovës)
 • Njohuri në përdorim të kompjuterit Windos Excel dhe Power Point dhe mirëmbajtjen e ueb-it.  
 • Aftësi të mira në të shkruar në të tri gjuhët shqip, anglisht dhe serbisht
 • Përvojë administrative dhe njohuri në menaxhim me resurse njerëzore dhe legjislacion 
 • Përvojë të ngjashme pune me shoqëri civile së paku 3 vite
 • Të flet dhe të shkruaj mirë  gjuhët: Shqip,  Anglisht dhe Serbisht
 • Të posedojë patentë shoferin
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion

Ju lutemi të dërgoni CV-në tuaj me letrën e interesit në zyret e IADK- së deri më datën 24.12.2012 në këtë adresë: Rr.Ulqini No.74 Mitrovicë.

Personi kontaktues: Ariana  Selmani – Zyrtare për Prokurim/Logjistikë&Administratë
Nr.tel. +381(0) 28 536 726
Aplikacionet mund te dërgohen edhe ne ketë e-mail adresë: prokurimi@iadk.org.

Pjesëtarët e minoriteteve dhe femrat  inkurajohen të konkurojnë. Vetëm kandidatët nga lista e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Vetem aplikacionet që dorëzohen në IADK deri me 24 Dhjetor 2012 do të merren në konsiderim.