en-US
 
  • Site
  • Web
Search


Organizata  joqeveritare Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë  së Kosovës (IADK) është duke zbatuar  projektin “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjëve në sektorin e bujqësisë” .  

Qëllimi i projektit është rritja e mundësisë për angazhimin e të rinjëve në tregun e punës përmes ngritjes së kapaciteteve të tyre profesionale.  Duke ngritur njohuritë profesionale në aspektin teorik e sidomos në atë praktik, të rinjët do të kenë mundësi më të mëdha për t’u inkuadruar në tregun e punës apo për të shfrytëzuar dijen e tyre për vet-punsim në fermën e tyre.

Gjatë vitit 2019 do të zbatohen aktivitetet e projektit në komunat: Gjilan, Kamenicё, Rahovec, Pejё dhe Zubin Potok.

Në fokus të projektit do të jenë:

  • të rinjët e zonave rurale të cilët nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin e lartë,e që merren apo kanë potencial për t’u marrë me aktivitete bujqësore, dhe
  • të rinjët që kanë përfunduar apo janë në përfundim të shkollimit të lartë në fushën e bujqësisë apo teknologjisë ushqimore.

Grupi i parë do të trajnohet për praktikat më të mira për prodhimin dhe përpunimin e prodhimeve bujqësore, ndërsa grupit të dytë  do t’i mundësohet kryerja e praktikës profesionale në periudhë prej tre muajve.

Për informata më të hollësishme në lidhje me aktivitetet e projektit ftohen të rinjët dhe studentët e drejtimit të bujqësisë dhe teknologjisë ushqimore që të marrin pjesë në sesionet informues që do të mbahen sipas tablës vijuese:

Nr.

Komuna

Data e mbajtjes

Ora

Vendi i mbajtjes

1

Gjilan

05.02.2019

11:00

Salla e komunes

2

Kamenicё

06.02.2019

11:00

Salla e komunes

3

Rahovec

07.02.2019

11:00

Salla e komunes

4

Pejё

08.02.2019

11:00

Salla e komunes

5

Zubin Potok

12.02.2019

11:00

Shtёpia e kulturёs“Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).