en-US
 
  • Site
  • Web
Search


IADK-ja është duke zbatuar projektin “Përkrahja e fermerëve të vegjël me pajisje dhe promovimi i energjisë së ripërtërishme” financuar nga Bread for the World 2018- 2019 (6 muaj).

Projekti do të mbështesë përmes shpërndarjes së granteve të diplomuar të Fakultetit te bujqësisë dhe veterinarisë, të rinjë nën moshën 30 vjecare nga zonat rurale ku shtrihet projekti.

Për informata më të hollësishme në lidhje me aktivitetet e projektit ftohen agronomë të diplomuar, të rinjtë që të marrin pjesë në takime që do të mbahen në komunat si me poshte:


Takim me të diplomuar në fushën e bujqësisë

Komuna

Vendi

Data

Ora

Shtime

KK Shtime

13.09.2018

11:00

Mitrovicë

KK Mitrovicë

14.09.2018

10:00

Vushtrri

KK Vushtrri

14.09.2018

14:00